Honnan származik a lélek? – Szvámi Bhakti Abhay Narayan

Elmélet

A cikk eredetileg 1992-ben jelent meg a Gangesz c. folyóiratban. A cikk írója, Szvámí Bhakta Abhay Narayan a gaudiya vaisnavizmus magyarországi pionírja. A Jannus Pannonius Tudományegyetem néhai tanára, Nandafalva alapítója, Bhaktivédánta Szvámi Prabhupád tanítványa.

-megj. a szerkesztő

SZVÁMÍ BHAKTI ABHAY NARAYAN: HONNAN SZÁRMAZIK A LÉLEK
BA Narayan MaharajA különféle világvallások tanításainak egyik nagy kérdése az egyéni lélek eredete. Jogos a nagy hangsúly, hiszen a lélek eredetének tisztázása sok kérdésre választ ad az ember életében. Ha nem ismerjük eredetünket, nem tudhatjuk, mi az élet célja, s így azt sem, mi a valóban természetes számunkra s mi nem. Ha eredetünket nem tisztázzuk, nem tudunk magyarázatot adni a lélek anyagi világbeli létére sem.

E kérdésre nem mindegyik filozófia ad kielégítő választ. A materializmus tanítása szerint például – hogy hogy nem – a tudat (lélek) az anyagból fejlődik ki. A legtöbb mai keresztény egyház sem ad részletes, a filozófiai elme számára kielégítő magyarázatot, mert bár a lélek eredetét isteninek vélik, ugyanakkor örökkévalóságát csak egy irányban vallják: szerintük kezdetét tekintve nem örökkévaló a lélek – mert hisz előző létünk nem volt –, ám ha üdvözül, halhatatlanná, örökkévalóvá válik.

A hindu filozófiát mindeddig nem nagyon ismerték India határain kívül. A legtöbb könyv, amely e témával kapcsolatban eddig Nyugaton megjelent, szinte kizárólag a Sankara féle, advaita (nem-dualisztikus) védánta filozófiát mutatta be, mint hindu bölcseletet. Így keletkezett az a téves nézet, miszerint védánta, illetve hindu filozófia egyenlő Sankara advaita filozófiájával. Az igazság viszont az, hogy a védántát nemcsak Sankara tanította, sőt, a vaisnava védánta filozófiai iskolák – melyek az advaita filozófiával ellentétben azt hirdetik, hogy Isten személyes vonásokkal, egyéniséggel rendelkezik, a lélek pedig örökkön-örökké megőrzi individualitását, még az anyagi világból való felszabadulása után is – többségben vannak.

A Sankara-féle tanok terjedése rossz fényt vetett a hinduizmusra, hiszen az advaita filozófia nemcsak az egyéni lélek létét tagadja, de a személyes Istenét is. Ilyetén egyfajta nihilizmust propagál, hiszen az emberi lét céljának a személyes lét megszüntetését véli, ezért tanaiban végsősoron nincs helye az igazi értelemben vett vallásnak, a lélek és Isten közötti szeretetnek. E filozófiában nem vita a lélek eredete, hiszen szerintük a lélek nem is létezik, csak az Abszolút (vagyis Brahman, a minden személyes vonástól, egyéniségtől mentes Isten). Igaz, így nem tudják megmagyarázni, miként kerülhet illúzióba „Isten” (mert elfelejteni eredetünket minden bizonnyal tévhit, illúzió), s miért éri ennyi szenvedés.

Mindezzel ellentétben a hinduk szent könyveiből, a Védákból azt tudhatjuk meg, hogy a lélek Isten szerves része (vibhinnámsa), így minőségileg azonos Ővele, de mennyiségileg nem. (1)

A védikus irodalomból kiindulva Csaitanja Maháprabhu tudós követői, a hat Goszvámi műveikben még részletesebben ismertették a lélek eredetét és anyagi világba való kerülését. A védikus irodalmat idézve kifejtették, hogy a lélek eredete a tatastha-sakti-ként ismert isteni energia (2) Tatha fövényt jelent, azt a vizes csíkot a tenger partján, amely nem szárazföld, de nem is víz – a kettő közötti határ. Hasonlóan, a lélek sem egyenlő minden tekintetben Istennel, nem is az Ô „közvetlen környezetéből” (vaisnava szakkifejezéssel élve nem Krsna hajlékából, Gólóka Vrindávanból vagy a lelki világ bolygóiról, az ún. Vaikuntháról) származik, de nem is az anyagi természet szülötte. A tathasta-saktit olykor brahma-dzsjótinak, Virádzsa folyónak (3), vagy egyszerűen csak brahmannak hívják (4). Más védikus versek szerint pedig a brahmadzsjóti nem más, mint Krsna transzcendentális testének ragyogása (5).

A lélek – szanszkrtül átmá – mindig megőrzi egyéniségét, léte örök. Ez azt jelenti, sohasem lehetett minden tekintetben egy Istennel, és sohasem válhat teljesen eggyé Ővele. Ez egyúttal magyarázat arra is, miként kerülhet illúzióba: mivel csak parányi, véges része Istennek, így a szabad akarat természetéhez tartozik – választhat az anyagi világ és a lelki között. Mivel tökéletessége nem mérhető Istenéhez, így tévedhet. Isten mindennek a forrása, minden létezőnek a felülvigyázója, a Legfelsőbb Úr. Így érthető, hogy az egyéni lelkek, mint az Ô szerves részei, hajlamosak lehetnek a világ feletti kontrol vágyára. Mihelyt ilyen vágya van, a harmónia világából (a brahmadzsjótiból) a diszharmónia világába, az anyagi kozmoszba kerül, ahol a májá, az illuzórikus energia hatására különféle testeket ölt. Az ahankárnak, hamis egojának, önazonosításának tudható, hogy magát testének hiszi, így sem arról nem tud, hogy születése előtt létezett, sem pedig arról, hogy „halála” után sem szünik meg létezni.

Persze ilyenkor felmerül az a kérdés, miért van ez így. Hogy engedheti meg a Jóisten, hogy szerves részei, „gyermekei” ennyit szenvedjenek? – kérdezik sokan. Nos, a Védákat olvasva gyönyöru isten-koncepcióról szerezhetünk tudomást: Isten tökéletes szabad akarattal rendelkezik, semmilyen erő sem befolyásolja, sohasem lehet az anyagi világ alárendeltje. Hasonlóan, az Ô részei, a lelkek is örök szabad akarattal rendelkeznek. Isten tehát nem diktátor, aki hatalmával visszaélve arra készteti a lelkeket, hogy azok Őt szolgálják és szeressék. Hogyan is lehetne a szeretetet megparancsolni, előírni? Senkinek sem lehet megparancsolni, hogy szeressen valakit. A védikus tanítás végkövetkeztetése (sziddhántája) szerint az élet igazi célja és értelme az isteni szeretet, a bhakti (6). Az igazi vonzalom és szerelem viszont csakis a szabad akarattal rendelkező felek között létezhet. Ezért van az, hogy az egyéni lelkek, Isten szerves részei mindig szabadon dönthetnek életük, sorsuk felől. Mivel a szeretetet Isten is élvezi, s mivel a szeretet a szabad választás és az individualitás függvénye (7), így Ô sohasem fosztja meg a lelkeket szabad akaratuktól. Itt meg kell említeni, hogy az anyagi világból felszabadult lélek nemcsak a brahmadzsjótiba juthat, hanem Krsna kegye révén lelki testet kaphat, amelyben az öt kapcsolat valamelyikével szolgálhatja Őt transzcendentális hajlékán, Gólóka Vrindávanban. Ha egyszer elérte az igazi szeretetet, soha sem tud meglenni anélkül, így szóba sem jöhet, hogy újra az anyagi világba bukjon alá. Egyik védikus írásban– beleértve a Puránákat – sincs precedens arra, hogy az élőlény elhagyja Isten személyes társaságát!

Ezt tanították a Védák, a vaisnava tanítványi láncok, Csaitanja, s az Ô kiváló követői, mint a hat Gószvámi, valamint Bhaktivinód Thákur, Bhaktisziddhánta Szaraszvati, A. Cs. Bhaktivédánta Szvámi és Szvámi B. R. Srídhar.

Érdekes jelenség, ezért említésre méltó, hogy magát különben a Csaitanja (Brahmá-Madhva-Gaudija) tanítványi lánchoz tartozónak valló Hare Krsna szervezet ma már nem osztja ezt az eredetelméletet. E szervezet alapítója A. Cs. Bhaktivédánta Szvámi, akit tanítványai Prabhupádnak, a mesterek mesterének hívnak. Prabhupád halála (1977) után a missziót az ô túlnyomórészt amerikai tanítványai vezetik és menedzselik. Külön tanulmányt igényelne annak taglalása, miként próbálja a külsődleges megjelenésekben (ruházat, rituációk, védikus könyvek, a hívek szanszkrt nevei stb.) indiai szervezet elhatárolni magát testvérszervezeteitől, az Indiában virágzó, népes számú különféle vaisnava felekezetektől. Ezekkel ellentétben azt hirdeti, hogy egyedül az ô felekezetük tagjaként üdvözülhet az ember. Mivel a hindukról, s így az indiai vaisnavákról is köztudott, mennyire toleránsak, széles látóköriek és nyitottak nemcsak a rokon, de a világ összes többi vallásával szemben, felfogásában a Hare Krsna szervezet valóban egyedülálló.

A Hare Krsna szervezet Prabhupáda halála óta hivatalos kiadványaiban (Back to Godhead magazin, Srímad-Bhágavatam, valamint egyéb publikációk) többször kifejtette, hogy a lélek Gólóka Vrndávanból származik, onnan bukott alá az anyagi világba. Ez más szóval azt jelenti, hogy véleményük szerint a lélek Istennel, Krsnával személyes kapcsolatban állott, tökéletes, teljesen tudatos és boldog állapotban, ám valami megmagyarázhatatlan oknál fogva „irigy lett” Krsnára, s így büntetésképpen az anyagi világban kellett megszületnie, ahol módjában áll azt hinni magáról, hogy ô az isten. Ezt az elméletet Prabhupád könyveiből vett kijelentésekkel vélik alátámasztani. Való igaz, könyveiben Prabhupád sokszor utalt a lélek lelki világbani eredetére, ám ezzel nem mondott ellent a védikus tanoknak, hiszen a brahmadzsjóti is a lelki világhoz tartozik. Magyarul, egy indiai vaisnava, aki nem tagja a Hare Krsna felekezetnek, Prabhupád könyveit olvasva úgy találja, hogy azok nem mondanak semmi újat, nem állítanak mást, mint a védikus irodalom, illetve az előző korok vaisnava mesterei. S ebben rejlik Prabhupád hitelessége. Amikor a Hare Krsna szervezet tehát a lélek eredetével kapcsolatban valami eltérőt, valami mást tanít, ezzel a következő veszélyeknek teszi ki magát: 1) elszakadhat úgy a saját, mint a többi ősi vaisnava tanítványi lánctól és 2) akaratlanul is megkérdőjelezi saját mestere és alapítója, Prabhupád hitelességét. A védikus hagyományok szerint ugyanis egy ácsárja (mester) tanítása csak akkor hiteles, ha az egyezik a Védák és az előző mesterek véleményével.

Miként Sankara nem tudott választ adni arra, hogy a lélek – aki szerinte nem más, mint maga Isten – miként felejti el saját azonosságát és válik az illúzió rabjává, új eredetelméletével a Hare Krsna szervezet is hasonló problémával találja szembe magát: hogyan hagyhatja ott Istent a legteljesebb tökéletességében élő lélek, hogy az anyagi világot és az azzal járó szenvedést, tudatlanságot válassza? Hiszen maga Krsna is kijelenti a Bhagavad-gítában, a vaisnavák egyik legfontosabb írásában, hogy „aki egyszer eljut Őhozzá, az nem tér vissza többé az anyagi világba” (8). A Vaikunthára, illetve Gólóka Vrindávanra az is jellemző, hogy ott nincs helye sem a helytelen (diszharmonikus) gondolatnak, sem a hasonló cselekedeteknek.

Szerény véleményem szerint ez a sajnálatos félreértés abból – az ISKCON-ban széles körben elterjedt – téves nézetből adódik, hogy a hívek ne olvassanak más könyvet, csakis a szervezet alapítójáét, Sríla Prabhupádét. Hogy e szemlélet mennyire helytelen, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy e sorok íróját személyesen, szóban is kérte guruja, A. Cs. Bhaktivédánta Szvámi Prabhupáda, hogy olvassa és fordítsa a hat Gószvámi és egyéb kiemelkedő vaisnava mesterek műveit. Vajon milyen ember lenne az, aki tanítványaitól megkövetelné, hogy csak a saját könyveit olvassák? Aki személyesen ismerte Prabhupádot, tudja, hogy ô milyen tiszta szívű, önzetlen, nagy lélek volt, akitől távol állt minden ilyen és hasonlóan önző vágy és gondolat. Természetesen könyveiben is arra kérte tanítványait, tanulmányozzák behatóan a különféle vaisnava mesterek munkáit. A sok idézet közül helyszűke miatt csak egyet említek: „Hasonlóan, vannak hamis bhakták, akik úgy vélik, hogy az előző mesterek könyveit nem ajánlatos tanulmányozni…” (Csaitanja-csaritámrta, ádi-líla, 2. 96.)

(1) “Ebben a feltételekhez kötött világban az élőlények az én örökkévaló, parányi részeim. Feltételekhez kötött létük miatt nagyon keményen küzdenek a hat érzékszervvel, melyhez az elme is hozzátartozik.” (Bhagavad-gítá 15.7.)

“A dzsíva örökkévaló, s örökre a rokonság kezdet nélküli köteléke fuzi a Legfelsőbb Úrhoz. A dzsíva transzcendentális lelki energia.” (Brahma-szamhitá 5.21.)

(2) “Az Istenség Személyisége, Sankarsana először lefekszik a Viradzsá folyóra, amely nem más, mint az anyagi és a lelki világ határa. Mint Káranadokasai Visnu, Ô az anyagi teremtés eredeti oka. A Viradzsá, vagy más néven Okozati Óceán tehát a lelki és az anyagi világ között terül el. Az anyagi energia és a a lelki égbolt ezen óceán két szembelevő partját képezik, és sohasem kerülnek kapcsolatba egymással.” (Csaitanja-csaritámrita, Madhja-lilá 20. 268.-269.)

(3) “Nárájan a transzcencentális szférában lakozik. Mahá-Sankarsan – aki Nárájan megnyilvánult személyiségének szubjektív, s mégis teljesértékű hasonmása – örökösen a lelki és az anyagi birodalom határát alkotó Viradzsá-folyam semleges áramán pihen. Mahá-Visnu szándékával megegyezően – Aki Sankarsannak a szubjektív része – Siva hitvese egymás után megteremti a világi énérzést (ahankára), az öt világi elemet (bhúták, pl. az ur), azok attribútumait (tanmátrák), valamint a korlátozott lélek, a dzsíva behetárolt érzékszerveit. Az alkotó részecskék – mint Mahá-Visnu ragyogásának sugarai – individuális lelkekként (dzsívák) manifesztálódnak.” (Brahma-szamhitá 10. versének magyarázatából)

(4) “A Legfelsőbb Személy eképpen válaszolt:

Az elpusztíthatatlan, transzcendentális élőlényt (dzsívát) Brahmannak, örök természetét pedig önvalónak hívják. Az anyagi testek fejlődését szolgáló tetteket karmának, vagyis gyümölcsöző cselekedeteknek nevezik.” (Bhagavad-gítá, 8.3.)

(5) “Az Úr olyan, mint a tündöklő Nap. Ezért bárhol legyen is a Legfelsőbb Személy, ott a sötétség és a tudatlanság szertefoszlik. Ezt a sötét univerzumot a Nap világítja be fényével, de a Nap és a Hold csupán a Legfelsőbb Úr testének ragyogását tükrözi vissza. A Bhagavad-gítában (7.8.) az Úr azt mondja: “prabhászmí sasi-szúrjajó”, vagyis “a Nap és a Hold fénye szintén az Én energiám”. Tehát az élet eredete nem más, mint a Legfelsőbb Személy testének ragyogása.” (Sríla Prabhupáda magyarázata a Srímad Bhágavatam 4.30.5. verséhez)

(6) “Ezek közül a teljes tudással rendelkező bölcs a legjobb, aki a tiszta odaadó szolgálat által egyesül Velem, mert nagyon kedves Vagyok neki, és ô is kedves Számomra.

Ezek a bhakták kétségtelenül mind nemes lelkek, de aki a Rólam szóló tudással rendelkezik, arra mint Bennem lakozóra tekintek Én. Transzcendentális szolgálata által ô elér Engem, a legvégső célt.” (Bhagavad-gítá 7. 17.-18.)

(7) “Az odaadó szolgálat transzcendentális rendszerére szintén a szabadság jellemző. Az odaadás nem fejlődik ki pusztán azáltal, hogy valaki nagyon pontosan betart minden szabályozó elvet. Éppígy, ha valaki nagyon szerencsés, elnyerheti egy bhakta társaságát, míg másoknak sok-sok próbálkozás után sem sikerül. Ezért a szabadság sarkalatos pontja az odaadó szolgálat minden szintjének. Szabadság hiányában nem lehet odaadó szolgálatot végezni. Az Úr előtti meghódolás folyamatában a szabadság persze nem azt jelenti, hogy a bhakta minden tekintetben független. Az élet akkor válhat tökéletesen szabaddá, ha valaki meghódol az Úr tiszta híve, a lelki tanítómester előtt.” (Sríla Prabhupád magyarázata a Srímad Bhágavatam 1. 6. 37. verséhez)

(8) “Az Én legfelsőbb hajlékomat nem Nap, Hold, vagy elektromosság ragyogja be. És legyen az bárki, ha egyszer eljut oda, többé már nem tér vissza az anyagi világba.” (Bhagavad-gítá 15. 6.)

Post a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*